• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
پروژه های صنعتی
پروژه فولاد مبارکه
ظرفیت / تعداد
9000 کیلو 4 دستگاه
کاربری
لیفتراک بر
شرح عملیات
نصب و راه اندازی
پروژه لاستیک پارس
ظرفیت / تعداد
9000 کیلو 2 دستگاه
کاربری
لیفتراک بر
شرح عملیات
نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری
پروژه کویر تایر
ظرفیت / تعداد
9000 کیلو 1 دستگاه
کاربری
لیفتراک بر
شرح عملیات
نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری
پروژه کویر تایر
ظرفیت / تعداد
1600 کیلو 1 دستگاه
کاربری
نفر بر
شرح عملیات
نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری
پروژه نیروگاه شهید رجائی
ظرفیت / تعداد
1600 کیلو 1 دستگاه
کاربری
نفر بر
شرح عملیات
نصب و راه اندازی
پروژه نیروگاه رامین اهواز
ظرفیت / تعداد
1300 کیلو 2 دستگاه
کاربری
نفر بر
شرح عملیات
نصب و راه اندازی
پروژه سد ساری
ظرفیت / تعداد
130 متر ارتفاع
کاربری
نفر بر
شرح عملیات
نصب و راه اندازی
پروژه صنایع کفش پارس
ظرفیت / تعداد
3000 کیلو 2 دستگاه
کاربری
باری
شرح عملیات
فروش، طراحی، نصب و راه اندازی و سرویس نگهداری