• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
پروژه های تجاری و اداری
پروژه ساختمان ایراتل
تعداد واحد
2
تعداد توقف
12
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان Sizeh
تعداد واحد
1
تعداد توقف
7
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان مرکزی همشهری
تعداد واحد
1
تعداد توقف
7
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان مرکزی KWC
تعداد واحد
1
تعداد توقف
7
مکان پروژه
تهران
پروژه مجتمع تجاری پاسارگاد
تعداد واحد
10
Escalator
6
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان Farndi
تعداد واحد
2
تعداد توقف
10
مکان پروژه
تهران
پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی CIP
واحد
Hydraulic
واحد
Panoramic
واحد
Cargo
واحد
Passenger
پروژه ساختمان
تعداد واحد
-
تعداد توقف
-
مکان پروژه
بندر عباس
پروژه ساختمان NOKIA
تعداد واحد
1
تعداد توقف
7
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان مریم
تعداد واحد
4
تعداد توقف
12
سیستم
MRL
پروژه ساختمان پاسارگاد
تعداد واحد
1
تعداد توقف
7
مکان پروژه
تهران