• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
پروژه های مسکونی انبوه سازی
پروژه ساختمان سپند
تعداد واحد
2
تعداد توقف
11
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان نوروزیان
تعداد واحد
2
تعداد توقف
15
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان شاهرخ
تعداد واحد
2
تعداد توقف
14 و 17
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان Kojak
تعداد واحد
2
تعداد توقف
14
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان پیوند
تعداد واحد
1
تعداد توقف
9
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان زیتون
تعداد واحد
7
تعداد توقف
6
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان تاکسیرانی
تعداد واحد
14
تعداد توقف
10 و 11 و 15
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان سالمان
تعداد واحد
2
تعداد توقف
12
سیستم
MRL WITTUR
پروژه ساختمان Layet
تعداد واحد
2
تعداد توقف
10
سیستم
MRL WITTUR
پروژه ساختمان آجودانیه
تعداد واحد
4
تعداد توقف
16
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان درکه
تعداد واحد
-
تعداد توقف
12
سیستم
MRL WITTUR
پروژه کانون بازنشستگی
تعداد واحد
7
تعداد توقف
6
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان زیتون
تعداد واحد
6
تعداد توقف
7
مکان پروژه
تهران
پروژه کلینیک گاندی
تعداد واحد
2
تعداد توقف
-
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان آقای عامریون
تعداد واحد
2
تعداد توقف
11
سیستم
MRL WITTUR
پروژه ساختمان نسترن
تعداد واحد
2
تعداد توقف
9
سیستم
MRL WITTUR
پروژه ساختمان نارنجستان
تعداد واحد
2
تعداد توقف
11
مکان پروژه
تهران
پروژه ساختمان شاهرخ
تعداد واحد
2
تعداد توقف
17
سیستم
MRL WITTUR